HOME -

  • 0 Product(en) € 0,00

    • 0 Product In de winkelwagen

      Totaal € 0,00

Download algemene voorwaarden

Algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden van

Wailua Trading ,Almelose Kanaal 97, 8012 BX Zwolle

Artikel 1. Toepasselijkheid.

1.1. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op al onze uitnodigingen tot het doen van aanbiedingen, aanbiedingen en/of door ons aanvaarde opdrachten; zij gelden boven welke algemene voorwaarden van de opdrachtgever dan ook, zelfs indien deze laatste voorwaarden een bepaling bevatten omtrent hun uitsluitende toepasselijkheid.

1.2. Door het geven van een opdracht wordt de opdrachtgever beschouwd volledig akkoord te zijn gegaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Offertes.

2.1. Al onze offertes zijn vrijblijvend. Slechts na schriftelijke aanvaarding door ons van een opdracht wordt een overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.

2.2. Al onze offertes behouden hun geldigheid gedurende een periode van een maand, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.4. Gegevens vermeld op de website, flyers, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven,kleurnummers en andere door ons verstrekte gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door ons ondertekend contract of een door ons ondertekende opdrachtbevestiging.

Artikel 3. Eigendom van ontwerpen.

3.1. Modellen en designs in voorkomende gevallen van Wailua SUP boards en accessoires, welke door ons worden verstrekt, blijven ons eigendom. Zij mogen niet worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd noch worden verstrekt of ter inzage gegeven aan derden, tenzij ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 4. Overeenkomst.

4.1. Indien de overeenkomst per mail of via de webshop wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ontvangst de orderbevestinging of van ondertekening van het contract door ons, of op de dag van verzending door ons van de email.

4.2. Mondelinge toezeggingen door en/of afspraken met onze ondergeschikten binden ons niet dan nadat en voor zover zij door ons per email zijn bevestigd.

Artikel 5. Prijs.

5.1. De door ons afgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn Zwolle, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2. Opgegeven prijzen luiden, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, steeds in Euro’s en zijn inclusief BTW.

5.3. Bij orders binnen Nederland en Belgie zullen in overleg met de klant vervoerskosten in rekening gebracht worden.

Artikel 6. Risicoclausule.

6.1. De in onze offertes en op website opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren welke gelden op de datum van deze offertes.

6.2. Indien de prijzen van grondstoffen, materiaal, materieel, onderdelen, energie, lonen, sociale verzekeringspremies, belastingen, rente en/of andere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan gedurende de periode tussen de datum van aanbieding en de datum van levering en/of voltooiing der werkzaamheden, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook indien de kostprijsverhogingen voorzienbaar waren op het moment van de aanbieding.

Artikel 7. Transport.

7.1. De in- en uitlading en het vervoer van de in de overeenkomst begrepen zaken geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor rekening en risico van de opdrachtgever, zelfs dan, wanneer de vervoerder voor de van ons uitgaande zendingen de verklaring op de vrachtbrief vordert dat alle schade gedurende het transport voor risico van de afzender is.

7.2. Wereldwijd zijn de door ons geleverde zaken tegen transportschade verzekerd met een franchise van € 500,- per gebeurtenis. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig melden van de schade aan de vervoerder en de afzender en wel binnen drie dagen nadat voor of namens opdrachtgever de schade is geconstateerd danwel redelijkerwijs geconstateerd had moeten kunnen worden en dient in elk geval bij ontvangst van beschadigde zaken daaromtrent op de vrachtbrief een aantekening te maken. Na akkoord bevinding door onze assuradeur zal de aldus geaccepteerde schade worden vergoed.

7.3. Binnenlands vervoer wordt door ons in beginsel opgedragen aan DPD of UPS terwijl buitenlandse orders in beginsel per UPS worden verzonden, tenzij anders overeengekomen of door ons aan andere verzendwijzen de voorkeur wordt gegeven.

7.4. Wij verzorgen kosteloos de verpakking van onze zaken in door ons te bepalen hoeveelheden en aantallen, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen zonder dat wij verplicht zijn de verpakking terug te nemen, tenzij terugname van de verpakking dwingend voortvloeit uit hoofde van de Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval.

Artikel 8. Levering en leveringstermijnen.

8.1. De leveringsdatum respectievelijk de levertijd gaat in op de laatste der navolgende tijdstippen:

(a) de dag van totstandkoming van de overeenkomst;

(b) de dag van ontvangst door ons van de voor levering en/of uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, ontheffingen, toestemmingen en dergelijke;

(c) de dag van de vervulling van de formaliteiten welke noodzakelijk zijn alvorens door ons uitvoering kan worden gegeven aan onze verplichtingen uit de overeenkomst;

8.2. Door ons opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Bij niet-tijdige levering dienen wij per mail in gebreke te worden gesteld. Mocht zich, nadat de levertijd is vastgesteld, bij een van de partijen een omstandigheid voordoen welke tot wijziging van tijdstip en/of tijdstippen van levering noopt, dan zal die partij daarvan aan de andere partij terstond per email kennis geven. Overschrijding van de leveringstermijn, door welke oorzaak ook, geeft de opdrachtgever geen recht op niet nakoming van enige jegens ons aangegane verplichting, noch op het al dan niet met rechtelijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst, noch op enige schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook.

8.3. De zaken gelden als door ons geleverd:

(a) zodra de zaken conform hetgeen in de overeenkomst ten aanzien van de wijze van levering is bepaald ter beschikking van de opdrachtgever zijn gesteld;

(b) ingeval van levering van zaken gecombineerd met uit te voeren werkzaamheden, zodra de zaken zijn gemonteerd en, indien deze schriftelijk is overeengekomen, de keuring heeft plaatsgevonden.

Artikel 9. Betaling

9.1. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden bij aflevering of via onze webshop, tenzij anders overeengekomen.

9.2. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen en tevens alle op de inning van onze vordering vallende buitengerechtelijke kosten, welke worden gesteld op 15 % van de verschuldigde hoofdsom.

9.3. Wij hebben te allen tijde het recht om van de opdrachtgever een bankgarantie of zekerheidsstelling te verlangen ter verzekering van zijn betalingsverplichtingen, voordat wij de aflevering van de zaken of van enig werk aanvangen of de uitvoering voortzetten.

9.4. Conform het bepaalde in artikel 13 hebben wij, indien de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of om een bankgarantie dan wel zekerheid te stellen, het recht de levering of uitvoering op te schorten, totdat hij aan zijn verplichting(en) heeft voldaan.

Artikel 10. Risico en eigendomsvoorbehoud.

10.1. Onmiddellijk nadat de zaken als geleverd gelden overeenkomstig het bepaalde in artikel. 8 lid 3, draagt de opdrachtgever het risico voor alle (directe of indirecte) schade die aan of door deze zaken mocht ontstaan. Materiele schade of immateriele schade onstaan door onrechtmatig gebruik wijzen we van de hand. Als klanten letsel oplopen tijdens het beoefenen van de SUP sport zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk. Klanten worden geacht de wetten van de natuur niet te onderschatten en schade door breuk van materiaal wat tot gevolgschade kan leiden zijn niet op ons verhaaldbaar.

10.2. Wij leveren onze zaken aan de opdrachtgever, welke leveranties de opdrachtgever geacht worden te aanvaarden, onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever volledig aan zijn op enig moment jegens ons bestaande verplichtingen voldoet. Het hierin besloten eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit tot:

(a) met de voornoemde roerende zaken gemaakte nieuwe zaken;

(b) vorderingen betreffende tegenprestaties van op grond van de overeenkomst of enige andere overeenkomst van welke aard dan ook door ons aan de opdrachtgever geleverde of nog te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden; en

(c) vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de sub b bedoelde overeenkomsten, die tot schadevergoeding en vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten, boeten en dwangsommen daaronder begrepen.

 10.3 De opdrachtgever is gehouden onze onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren.

10.4. Indien de opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert, zijn wij gerechtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de zaken die ons eigendom zijn gebleven weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden. Wij hebben alsdan het recht, hetzij de zaken onder ons te houden totdat het verschuldigde bedrag met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig is voldaan, hetzij de zaken aan derden te verkopen, in welk geval de netto opbrengst - die in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs - in mindering komt op het door de opdrachtgever totaal verschuldigde.

 

Artikel 11. Garantie en reclame.

11.1. Met inachtneming van de hiernavolgende beperkingen garanderen wij de opdrachtgever de deugdelijkheid [en kwaliteit] van de door ons geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden, met dien verstande dat deze garantie slechts geldt indien de geleverde zaken worden gebruikt overeenkomstig hun bestemming en volgens door ons te stellen danwel in het maatschappelijke verkeer geldende normen. Het gebruik in abnormale omstandigheden ( hoge golven ) is voor eigen risico en kan geen niet als garantie geclaimed worden indien schade materieel of immaterieel zich voor zou doen.
 

11.2. Deze garantie wordt gegeven voor een periode van drie maanden. Deze is geldig vanaf de factuurdatum.

11.3. Wij zijn uit hoofde van deze garantie slechts aansprakelijk voor gebreken, waarvan de opdrachtgever aantoont dat deze voor of binnen de garantieduur zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ondeugdelijkheid van de door ons geleverde materialen, of de door ons toegepaste methode van fabricage en/of wijze van uitvoering. We zijn niet aansprakelijk voor schade aan materiaal door gebruik in omstandigheden zoals te hoge golven of andere krachten die niet onder normaal gebruik vallen.  

11.5. De garantie wordt verstrekt met dien verstande dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gehouden in het geval:

(a) gebreken veroorzaakt zijn door abnormale of ongebruikelijke stalling, opslag of gebruik of door enig handelen, nalaten of misbruik door de opdrachtgever of enige derde, inclusief reparatie of en het niet of niet tijdig naleven van gebruiks- of onderhoudsinstructies;

(b) gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van materiaal, apparatuur, een constructie of een wijze van gebruik welke door de opdrachtgever; of

(c) de termijnen genoemd in artikel 9 lid 12 door opdrachtgever niet in acht zijn genomen.

11.7. Wij zijn uit hoofde van deze garantie slechts gehouden het ondeugdelijke ter onzer beoordeling te vervangen of te herstellen. Vervanging strekt niet verder dan het franco toezenden van een nieuw exemplaar.

11.8. Bij vervanging of herstel geldt voor de vervangen of herstelde onderdelen een garantieduur gelijk aan de nog niet verlopen oorspronkelijke garantieduur van de geleverde zaak.

11.9. Ingeval van levering van gebruikte materialen of zaken in overleg met de opdrachtgever, wordt door ons geen garantie gegeven tenzij anders per mail is overeengekomen.

11.10. Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk per mail te geschieden via sales@wailuaboards.nl ,voorts geldt dat:

(a) ingeval van uitwendig waarneembare gebreken uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de zaken dient te zijn gereclameerd; en

(b) ingeval van niet-uitwendig waarneembare gebreken binnen tien werkdagen na constatering, doch uiterlijk binnen acht werkdagen na het verstrijken van de garantietermijn moet zijn gereclameerd,

bij overtreding van welke termijnen elke aanspraak tegen ons terzake van de desbetreffende gebreken vervalt.

11.13. Terzake van de door ons geleverde zaken die niet door ons zelf zijn vervaardigd, strekt onze aansprakelijkheid uit garantie niet verder dan de aansprakelijkheid uit hoofde van garantie van de leverancier / fabrikant van deze zaken jegens ons.

Artikel 12. Aansprakelijkheid.

12.1. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van deze overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de verplichtingen, welke wij uit hoofde van de in artikel 11 omschreven garantie op ons hebben genomen. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten en interessen is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 zijn wij, behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid onzerzijds, niet aansprakelijk voor kosten, schade en interessen, die direct of indirect het gevolg zijn van:

(a) nalatigheid van onze werknemers of personen die ons bijstaan bij de uitvoering van de overeenkomst;

(b) overschrijding van de leveringstermijn door omstandigheden welke niet aan onze schuld te wijten zijn;

(c) schade welke direct of indirect aan personen, zaken of het bedrijf van de opdrachtgever en/of derden mogen ontstaan.

12.3. De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van alle kosten, schade en interessen, welke voor ons mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen, welke tegen ons in of buiten rechte worden ingesteld door derden in verband met de uitvoering van deze overeenkomst.

Artikel 13. Terugzending van de zaken.

13.1 Terugzending van de zaken behoeft onze voorafgaande toestemming en dient franco te geschieden met bijsluiting van een kopie factuur der betreffende zaken en voorzien van het vooraf aangevraagde retour nummer.

Volgens de wet consumenten bescherming kan een klant tot 7 dagen na het tot stand komen van een opdracht deze zonder reden annuleren. Als u onverhoopt niet uw artikelen wilt behouden binnen deze termijn mailt u dit dan naar sales@wailuatrading.nl 

Artikel 14. Bewijs administratie.

14.1 Onverminderd de mogelijkheid van bewijs van het tegendeel zijn onze administratieve gegevens betreffende deze overeenkomst beslissend.

Artikel 15. Toepasselijk recht / bevoegde rechter.

15.1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlandse recht van toepassing, met dien verstande dat het in deze voorwaarden besloten eigendomsvoorbehoud, voor zover gunstiger voor ons, na invoer van de betrokken zaken in een ander land in de volle omvang en in het bijzonder ook in zijn reikwijdte geregeerd wordt door het recht van dit betreffende land.

15.2. Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst mochten ontstaan, zullen, voorzover de wet niet dwingend anders voorschrijft, met uitsluiting van iedere andere Rechter aanhangig worden gemaakt bij de terzake van het geschil bevoegde Rechter te Rotterdam, tenzij wij mochten verkiezen het geschil te onderwerpen aan een ander terzake van het geschil bevoegde Rechter.

 Artikel 16. Montage en installatie

16.1 Wailua producten zullen ter plaatse bij het in ontvangst nemen van de goederne gemonteerd en gedemonstreed worden. Zodoende zijn de artikelen klaar voor gebruik.

 

 | Meer